สรุปข้อมูล The Biology of Belief ตอนที่ 1 : การแพทย์เชิงกลไก VS การแพทย์เชิงพลังงาน

The education that we provide to the medical doctors is not proper and complete…การศึกษาที่เราจัดให้แก่แพทย์นั้นไม่เหมาะสมและไม่สมบูรณ์ เพราะ วงการธุรกิจยาไม่ต้องการให้พวกเรารักษาเยียวยาตัวเองได้ (ไม่ใช่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ผิดนะ…มันเป็นที่ระบบการศึกษาต่างหาก)

– Bruce Lipton https://youtu.be/82ShSNuru6c

จากประโยคข้างต้น ซึ่งเป็นคำพูดของ ดร.บรูซ ลิปตัน นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาที่ศึกษาเรื่องเซลล์มาทั้งชีวิต และเป็นศาสตราจารย์บรรยายให้กับนักศึกษาแพทย์ในมหาวิทยาลัยถึง 20 ปี เป็นผู้กล่าวประโยคนี้ช่วงเริ่มต้นของคลิป The Biology of Belief และเนื้อหาที่บีมถ่ายทอดด้านล่างนี้ คือ การสรุปที่มาที่ไปของ “ความเชื่อ”​ ที่ผิดเกี่ยวกับชีวิตและการแพทย์กระแสหลักของโลกยุคปัจจุบัน โดยทุกอย่างอ้างอิงไปยังคลิปนี้เท่านั้น ไม่เสริมเพิ่มแต่งข้อมูลไปแต่อย่างใด และบีมไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อการนำข้อมูลนี้ไปศึกษา ต่อยอด และปฏิบัติต่อของผู้อ่านในการดูแลสุขภาพของตัวท่านเอง และข้อมูลนี้ก็ไม่สามารถทดแทนคำวินิจฉัยทางการแพทย์ใด ๆ ได้ ในการดูแลสุขภาพของท่าน ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านเองและควรปรึกษาแพทย์ที่ท่านเชื่อมั่นในการรักษาโรคของท่านเอง ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณด้วยตัวของท่านเอง

ความเข้าใจเรื่องชีวิต 2 แนวทาง

ความเชื่อเรื่อง “จักรวาล” และ “ชีวิต” ในปัจจุบัน มีรากฐานมาจากปรัชญาตะวันตกที่มี “ความเชื่อ” และ “วิธีทำความเข้าใจ” จักรวาลและชีวิตแตกออกเป็น 2 แขนง คือ

  1. เชิงกลไก (Mechanism) ที่มีรากมาจากนักปรัชญาที่ชื่อว่า Democritus ที่เชื่อใน “วัตถุนิยม” (materialism)
  2. เชิงจิตวิญญาณ (Spiritualism) ที่มีรากมาจากนักปรัชญาที่ชื่อว่า Socrates ที่เชื่อใน “จิตวิญญาณ” (form / soul)
DemocritusSocrates
มีวัตถุบนพื้นที่ว่างมีพลังงาน / จิตวิญญาณที่อมตะ
มีอะตอมเป็นหน่วยเล็กที่สุดมีพลังงานที่เป็นอิสระจากวัตถุและมีมาก่อนโลกของวัตถุ
มีพื้นที่ว่าง (รองรับอะตอม)มีรูปแบบที่สมบูรณ์แบบอยู่ในโลกของจิต
อะตอมมีการถ่ายเทพลังงานสู่กันเมื่อปะทะกันเป็นอมตะตลอดไป ไม่เปลี่ยนแปลง
การแสดงออกภายนอกเกิดจากเซลล์สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการแสดงออกของเซลล์

ต่อมามีนักวิทยาศาสตร์ที่สืบต่อ 2 ความเชื่อนี้มา

  1. สืบทอดฝั่ง “จิตวิญญาณ” – Rene Descartes (ค.ศ. 1596 – 1650) เจ้าของประโยคคลาสสิคที่ว่า I Think, therefore I am. (เพราะฉันคิด จึงมีฉัน) ซึ่งเชื่อว่าในร่างกายมีจิตรวมอยู่ด้วย กายเกิดจาก “ความคิด”
  2. สืบทอดฝั่ง “วัตถุ” – Isaac Newton (ค.ศ.1643 – 1727) มองว่า จักรวาล คือ กลไกขนาดใหญ่ และ จักรวาล ก็คือ การนำวัตถุมาเรียงกันในที่ว่าง (space) ซึ่งสามารถนำแคลคูลัส (คณิตศาสตร์แขนงหนึ่ง) มาคำนวณได้ว่า ดวงดาวจะเดินทางแบบไหน อย่างไร โดยไม่สนใจว่ามี “พลังงานที่มองไม่เห็นแต่ขับเคลื่อนสรรพสิ่ง” เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย ดังนั้น เขาจึงมองร่างกายมนุษย์ว่าเป็นเพียงกลไกหรือโมเลกุลที่มาเรียงต่อกันเท่านั้น

ภารกิจของวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน คือ ให้ได้มาซึ่งความรู้ที่สามารถใช้ในการยึดครองและควบคุมธรรมชาติได้

Francis Bacon – ค.ศ. 1650

นักวิทยาศาสตร์อีกท่าน ที่อยู่ในฝั่งของ “วัตถุนิยม” คือ Charles Dawin และ Watson & Crick ที่พูดถึงเรื่องของ DNA ว่า

ในการสร้างร่างกายของมนุษย์​ จะต้องใช้โปรตีนที่แตกต่างกันถึง 150,000 ชนิด

Watson & Crick – ค.ศ. 1953

ซึ่งโปรตีนนี้จะเป็นทั้งองค์ประกอบของโครงสร้างร่างกายของมนุษย์และการทำงานของระบบร่างกายต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน

มีหลักทฤษฎีหนึ่ง ชื่อว่า The Central Dogma ที่เชื่อว่า “โปรตีนมาจาก RNA และ RNA มาจาก DNA” ซึ่งเชื่อว่า รูปร่างหน้าตาและทุกอย่างที่เป็นเรานั้นถูกกำหนดมาจาก DNA หรือเข้าใจได้อีกอย่างว่า DNA (ยีนส์) ควบคุมชีวิต ทำให้พวกเรารู้สึกว่า “มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้” เพราะมันส่งผ่านมาทางยีนส์เรียบร้อยแล้ว ก็จะทำให้เรารู้สึก “หมดพลัง” และ “ไม่รับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเอง”

ซึ่ง…ดร.ท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ท่านพึ่งเข้าใจความหมายของคำว่า DOGMA ภายหลังออกจากการทำงานสอนที่มหาวิทยาลัยว่า มันคือ ความเชื่อที่อยู่บนรากฐานของศาสนา ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ และท่านสอนสิ่งนี้ให้กับนักศึกษาแพทย์มาเป็นเวลา 20 ปีเรื่องนี้…

ดังนั้น … โมเดลทางการแพทย์ในแพทย์กระแสหลัก คือ

ร่างกายมนุษย์ คือ กลไกทางชีวเคมีที่ถูกควบคุมโดยยีนส์

Bruce Lipton, Ph.D.

และมาดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าความเข้าใจเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่?

สาเหตุของการเสียชีวิตของชาวอเมริกัน 3 อันดับแรก คือ

  1. Medical treatment (Iatrogenic illness – ความเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่เกิดจากวิธีการรักษาทางการแพทย์ ไม่ใช่ตัวโรค) จำนวน 783,936 ราย
  2. โรคหัวใจ จำนวน 699,697 ราย
  3. โรคมะเร็ง จำนวน 553,251 ราย

ข้อมูลจาก Death by Medicine, Gary Null Ph.D., et al. www.garynull.com

และบีมขอเพิ่มเติมข้อมูลแบบเต็มและแน่น ๆ ให้ด้วยนะคะ คือ http://www.webdc.com/pdfs/deathbymedicine.pdf

ดร. บรูซ จึงได้สรุปว่า … สมมติฐานของการแพทย์เชิงวัตถุนั้น “ผิด” โดยสรุปข้อสมมติฐานเรื่องเซลล์และชีววิทยาที่สำคัญเอาไว้ 3 ข้อ ดังนี้

  1. กระบวนการทางชีววิทยารับแนวคิดของฟิสิกส์นิวตันมาใช้ (มองร่างกายมนุษย์เป็นวัตถุ หากต้องการทำความเข้าใจ ต้องแยกออกเป็นชิ้นส่วน – บีม)
  2. ยีนส์ควบคุมการแสดงออกทางชีวภาพ
  3. Neo-Darwinian evolution provided for biological diversity (ส่วนนี้ บีมยังไม่เข้าใจ ขอยังไม่แปลแต่ยกมาตรง ๆ เลยนะคะ)

เพื่อให้เข้าใจ​ “ระบบองค์ความรู้” ของการแพทย์แบบชัด ๆ อธิบายด้วยภาพนี้ค่ะ

The Biology of Belief, Dr.Bruce Lipton – https://youtu.be/82ShSNuru6c

พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบัน มีรากฐานมาจากคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แรก แล้วพัฒนามาเป็นฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และจิตวิทยา (ล่างขึ้นบน)

ดังนั้น ถ้ารากฐาน “ความเชื่อ” ด้านล่างสุดเกิดการ “เปลี่ยนแปลง” ด้านบนก็จะเปลี่ยนทั้งหมด

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ก็คือ องค์ความรู้ “ฝั่งจิต” (Socrates) นั้นยังไม่ถูกถ่ายทอดอย่างแพร่หลายเหมือนการแพทย์กระแสหลักที่สอนในโรงเรียนนักศึกษาแพทย์ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์กระแสหลักขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเซลล์และชีววิทยา (กายและจิตมนุษย์ – บีม) อย่างเป็นองค์รวม และอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อฝั่ง “วัตถุนิยม” เป็นหลัก ซึ่งมีข้อมูลชัดเจนแล้วว่า เป็นข้อสมมติฐานที่ผิดในการดูแลสุขภาพของมนุษย์ เพราะ การเสียชีวิตจาก “การรักษาและผลข้างเคียงของการรักษา” นั้นสูงเป็นอันดับที่ 1 ในสหรัฐอเมริกา

กล่าวโดยสรุปสำหรับหัวข้อนี้ คือ ขณะนี้การแพทย์ของโลกแบ่งเป็น 2 กระแสตามรากฐาน “ความเชื่อ” ที่ถูกถ่ายทอดมาแต่เดิม แตกเป็น 2 ฝั่ง และฝั่งที่เป็นกระแสหลัก คือ ฝั่งวัตถุนิยม ที่มองร่างกายมนุษย์เป็นกลไก เป็นชิ้น ๆ มาเชื่อมต่อกัน ไม่ได้มองส่วนของจิตและไม่ได้มองแบบบูรณาการ จึงทำให้เกิดข้อสมมติฐานเกี่ยวกับเซลล์และร่างกายมนุษย์ที่ผิดไป ทำให้การรักษานั้นล้มเหลวและเป็นเหตุให้ผู้คนเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 (ในอเมริกา)

Newtonian Mechanics (ค.ศ. 1700) คือ ฝั่งวัตถุนิยม มองจักรวาลว่าเป็นกลไกขนาดใหญ่ เป็นสสารที่จับต้องได้เท่านั้น

Quantum Mechanics (ค.ศ. 1925) คือ ฝั่งของพลังงาน มองจักรวาลว่าเป็นพลังงาน มีอยู่ก่อนสสารทั้งมวล และอยู่เหนือวัตถุสสารทั้งมวล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.